Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Υπηρεσίας OKTO Retail

 

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
  • Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια και χρήση λογισμικού (software) συστήματος οργάνωσης ταμείου και εμπορικής διαχείρισης, (εφεξής «OKTO Retail» ή «Λογισμικό»), που διατίθεται από την εταιρεία με την επωνυμία «NETLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Μ.Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «OKTOPAY», με έδρα την Αθήνα Αττικής, Δορυλαίου 10-12, 11521, με ΑΦΜ 999398500 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «OKTOPAY») σε επιχειρήσεις και εμπόρους (εφεξής οι «Επιχείρηση» ή «Εσείς» ή «Έμπορος»).
  • Η Επιχείρηση, που έχει συμπληρώσει επιτυχώς την πρόταση συνεργασίας της OKTOPAY συμβαλλόμενη απευθείας με την OKTOPAY ή μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή όπως αλλιώς έχει ορίσει η OKTOPAY ότι μπορεί να υποβάλλεται η πρόταση συνεργασίας ( εφεξής η «Παραγγελία»), δηλώνει ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει, καθώς και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης. Εάν η Επιχείρηση δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να απέχει από την υποβολή Παραγγελίας και από κάθε συναλλαγή με την OKTOPAY.
 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ OKTO RETAIL
  • Το ΟΚΤΟ Retail (Πρόσβαση μέσω www.oktoretail.gr) είναι ένα σύστημα οργάνωσης καταστημάτων λιανικής πώλησης, μέσω του οποίου οι Επιχειρήσεις μπορούν να ολοκληρώσουν με ταχύτητα και ασφάλεια τις συναλλαγές τους, να γνωρίσουν καλύτερα τους πελάτες τους, να αποκτήσουν έλεγχο του ταμείου, των πωλήσεων και της αποθήκης τους.
  • Η OKTOPAY παρέχει την δυνατότητα σε Επιχειρήσεις (ενδεικτικώς καταστήματα λιανικής πώλησης ή παρόμοια) να αποκτήσουν άδεια χρήσης του λογισμικού ΟΚΤΟ Retail, καθώς και, προαιρετικά, των πρόσθετων εφαρμογών που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Οι Επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν την άδεια χρήσης του ΟΚΤΟ Retail καταβάλλοντας μία συνδρομή μηνιαία ή ετήσια (εφεξής η «Αμοιβή»).
  • Στην περίπτωση που η συνδρομή δεν διακοπεί από την Επιχείρηση μέσω καταγγελίας (όρος 8 των παρόντων) ή δεν διακοπεί η συνεργασία για άλλους λόγους, η άδεια χρήσης ανανεώνεται αυτόματα για ισόχρονη χρονική περίοδο.
 2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
  • Η Παραγγελία εκτελείται, εφόσον έχει καταβληθεί η αμοιβή της OKTOPAY, όπως αυτή ρητώς καθορίζεται στην πρόταση συνεργασίας.
  • Η Αμοιβή μπορεί να καταβληθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει η OKTOPAY (ενδεικτικώς με κάρτα, πάγια τραπεζική εντολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της OKTOPAY, μεταφορά από ΟΚΤΟ WALLET (εφόσον η Επιχείρηση χρησιμοποιεί την σχετική υπηρεσία) κ.α.).
  • Με την αποδοχή των παρόντων όρων, οι Επιχειρήσεις δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τα εξής:
   • Στις τιμές που αναγράφονται στην πρόταση συνεργασίας δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
   • Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά την διακριτική ευχέρεια της OKTOPAY, και οι Επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνονται για τυχόν τέτοιες αλλαγές με δικής του πρωτοβουλία.
  • Οι Επιχειρήσεις δηλώνουν ρητά ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η OKTOPAY δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά σφάλματα κατά την αναγραφή των χαρακτηριστικών του Λογισμικού στις ιστοσελίδες, όπου αυτά βρίσκονται αναρτημένα.
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  • Για την παραχώρηση της άδειας χρήσης του Λογισμικού (software), εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι χρέωσης:
   • Εάν δεν προκαταβάλλεται το ποσό της ετήσιας ή μηνιαίας συνδρομής (Αμοιβής), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη φόρμα της παραγγελίας του Λογισμικού, η ΟΚΤΟΠΑΥ έχει την δυνατότητα, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει αμέσως την λειτουργία του Λογισμικού καθώς και την παροχή τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών και εφαρμογών προς την Επιχείρηση χωρίς προειδοποίηση.
   • Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, οι προκαταβληθείσες χρεώσεις δεν αντιλογίζονται ούτε επιστρέφονται, ενώ τυχόν οφειλόμενα ποσά καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • Η OKTOPAY θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κλείσει ραντεβού με την Επιχείρηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή της πρότασης συνεργασίας (Δευτέρα έως Παρασκευή), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της Παραγγελίας.
  • Η εγκατάσταση του ΟΚΤΟ Retail γίνεται στην έδρα της Επιχείρησης από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της OKTOPAY ή εξ αποστάσεως (remotely) μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης της OKTOPAY. Παραδόσεις εκτελούνται μόνο εντός Ελλάδος.
  • Η OKTOPAY δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση και εγκατάσταση του Λογισμικού.
 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΚΤΟ RETAIL
  • Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την OKTOPAY για κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία του Λογισμικού. Οι βλάβες θα αναγγέλλονται στην OKTOPAY τηλεφωνικώς καθημερινά σε 24ωρη βάση στο τηλέφωνο: +30210-3388888. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ελαττωμάτων στην λειτουργία του Λογισμικού θα διενεργούνται με τους ακόλουθους τρόπους:
   • Με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk) της OKTOPAY, το οποίο θα παρέχει καθοδήγηση στην Επιχείρηση, προκειμένου να αποκαταστήσει την βλάβη.
   • Εάν η ανωτέρω επικοινωνία δεν οδηγήσει σε επίλυση της βλάβης ή δυσλειτουργίας, θα γίνεται εξ αποστάσεως, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσω εφαρμογής προγράμματος απομακρυσμένης βοήθειας (π.χ. Team  Viewer), που θα επιτρέπει σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της OKTOPAY ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της την απομακρυσμένη πρόσβαση στο Λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στην Επιχείρηση.
  • Σε περίπτωση που τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία οφείλεται σε κακή χρήση του Λογισμικού από την Επιχείρηση ή του εργαζόμενους ή συνεργάτες αυτής, η οποία γίνεται κατά παράβαση, όλως ενδεικτικώς, των κανόνων του Κεφαλαίου 8, το κόστος αποκατάστασης ή αντικατάστασης αυτής βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση.
 1. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  • Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την OKTOPAY παρέχοντας κάθε απαραίτητη πληροφορία, υλικό και βοήθεια προς το προσωπικό της OKTOPAY για θέματα σχετιζόμενα με την πρόταση συνεργασίας.
  • Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν το εγκατεστημένο Λογισμικό, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας, σε καλή κατάσταση, λαμβάνοντας τα μέτρα ορθής χρήσης και προστασίας που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του. Οποιοδήποτε κόστος προκύψει πέρα από την σύμφωνα με τον σκοπό του χρήση, βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση.
  • Απαγορεύεται ρητά κάθε παρέμβαση στο Λογισμικό καθώς και τυχόν κακή χρήση του (ενδεικτικά, η εγκατάσταση ακατάλληλων ενημερώσεων του χρησιμοποιούμενου Λογισμικού ή εγκατάσταση προγραμμάτων ασύμβατων με το χρησιμοποιούμενο Λογισμικό, με πρωτοβουλία της επιχείρησης κατά παράβαση των οδηγιών χρήσεως της OKTOPAY).
  • Οι υπηρεσίες συντήρησης που παρέχονται από την OKTOPAY δεν καλύπτουν προϊόντα που δεν έχει πωλήσει στην Επιχείρηση η OKTOPAY και δεν εκτείνεται σε βλάβες, φθορές ή μειωμένη λειτουργικότητα των προϊόντων που έχουν πωληθεί από την OKTOPAY, εφόσον αυτές προκλήθηκαν, ενδεικτικά, από:
   • Αμέλεια, κακή, ακατάλληλη ή μη προσήκουσα εν γένει χρήση ή μεταχείριση των προϊόντων που παραδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν από OKTOPAY.
   • Προσπάθειες επιδιόρθωσης, συντήρησης, μετατροπής ή άλλου είδους επέμβαση επί του Λογισμικού από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την OKTOPAY.
   • Εγκατάσταση/διασύνδεση ακατάλληλου εξοπλισμού (hardware, system software, application software) με το παρεχόμενο Λογισμικό συμπεριλαμβανομένων και νέων εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος (system software), χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση/συγκατάθεση της OKTOPAY.
   • Ανωτέρα Βία.
   • Υπαιτιότητα της Επιχείρησης, τρίτου προμηθευτή του ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου, την ευθύνη του οποίου δεν έχει η OKTOPAY.
   • Αλλαγές ή τροποποιήσεις στη σχεδίαση ή στη διασύνδεση ή στον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση/συγκατάθεση της OKTOPAY.
   • Τυχαία καταστροφή του προϊόντος ή ζημία ή απώλειά του, όπως π.χ. ατυχήματα, ιούς και γενικά από βλάβες που προκύπτουν από αιτίες για τις οποίες δεν ευθύνεται η OKTOPAY.
  • Απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του Λογισμικού σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της OKTOPAY.
  • Η Επιχείρηση αποκτά μόνο τα δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού που απαιτούνται στο πλαίσιο των παρόντων όρων και της πρότασης συνενεργασίας, για όσο χρόνο διαρκεί η κάθε φορά παραχωρούμενη εκ μέρους της OKTOPAY άδεια χρήσης.
  • Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα στην OKTOPAY α) τυχόν απώλεια, κλοπή ή δυσλειτουργία του Λογισμικού, β) οποιαδήποτε μεταβολή στην νομική μορφή, την εκπροσώπηση, τη διεύθυνση της έδρας της ή των υποκαταστημάτων ή καταστημάτων αυτής, και γ) οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή της οικονομικής ή περιουσιακής της κατάστασης που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της OKTOPAY.
 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  • Η Επιχείρηση δύναται να καταγγείλει με ειδοποίηση είκοσι (20) ημερών πριν τη λήξη της ετήσιας συνδρομής ή δέκα (10) ημερών πριν τη λήξη της μηνιαίας συνδρομής.
  • Η καταγγελία ασκείται εγγράφως και πρέπει να αποδεικνύεται η παραλαβή από την OKTOPAY (ενδεικτικώς με e-mail).
  • Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των παρόντων όρων από την Επιχείρηση η OKTOPAY μπορεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει την παροχή του Λογισμικού, καθώς και την παροχή τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών προς την Επιχείρηση, ολικώς ή μερικώς χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση που αυτός δεν έχει αποπληρωθεί από την Επιχείρηση.
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της άδειας χρήσης του Λογισμικού είναι αυτή που αναφέρεται στην πρόταση συνεργασίας.

 1. Ευθύνη – Ανωτέρα Βία

Η OKTOPAY δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, η OKTOPAY δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συναλλαγές που θα γίνουν με την χρήση του Λογισμικού από τις Επιχειρήσεις ή τρίτους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα – Εμπιστευτικότητα

Αναφορικά με τους όρους προστασίας τυχόν Προσωπικών Δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η OKTOPAY για τις ανάγκες της εν λόγω Σύμβασης, παρακαλούμε να επισκεφθείτε το ακόλουθο link: https://www.oktopay.eu/gdpr/.

 1. Κοινοποιήσεις

Κοινοποιήσεις εγγράφων θα πραγματοποιούνται, αντιστοίχως, στην έδρα της OKTOPAY και στις διευθύνσεις που οι Επιχειρήσεις δηλώνουν στη πρόταση συνεργασίας. Τόσο η OKTOPAY όσο και οι Επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος οποιαδήποτε μεταβολή στις διευθύνσεις τους.

 1. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα εκάστοτε αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι συμπληρώνουν τους όρους της πρότασης συνεργασίας, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών, υπερισχύει η πρόταση συνεργασίας ή ο ειδικότερος όρος.